Algemene bepalingen

De website van CAMERA REVIVAL, gevestigd te Nieuwstraat 31, 3511 Kuringen, België, geregistreerd onder het fiscaal nummer BTW BE 0820 372 649 biedt haar klanten de mogelijkheid om producten in te zenden voor reparatie of om producten te kopen via de webshop.

Deze Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling van een bezoeker van de website (“Klant”). Het plaatsen van een bestelling via de CAMERA REVIVAL webshop houdt in dat de Klant deze Voorwaarden heeft geraadpleegd en de toepasselijkheid ervan uitdrukkelijk aanvaardt. Aanvullende voorwaarden van de Klant zijn uitgesloten, tenzij deze vooraf uitdrukkelijk schriftelijk door CAMERA REVIVAL zijn aanvaard.

Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, inclusief BTW (tenzij anders vermeld). Indien de klant zich buiten de Europese Unie bevindt, kunnen aanvullende invoerrechten en -heffingen van toepassing zijn. Deze extra kosten worden niet vermeld op de website. De Klant is als enige verantwoordelijk voor de betaling van deze extra invoerrechten en -heffingen. Neem contact op met uw plaatselijke douanekantoor voor meer informatie.

In het onfortuinlijke geval dat een internationale bestelling naar ons wordt teruggestuurd, kunnen wij geen douanekosten of invoerrechten/-belastingen terugbetalen. Gelieve hiermee rekening te houden wanneer u een product bestelt.

Indien extra leverings-, reserverings- of administratiekosten in rekening worden gebracht, wordt dit apart vermeld.

De vermelde prijs heeft uitsluitend betrekking op de goederen zoals beschreven. De begeleidende foto’s zijn bedoeld voor decoratieve doeleinden en kunnen elementen bevatten die niet in de prijs zijn inbegrepen.

Aanbod

Ondanks het feit dat de website en het e-commerce gedeelte van de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid zijn samengesteld, is het toch mogelijk dat de verstrekte informatie onvolledig is, fouten bevat of niet actueel is. Kennelijke fouten of vergissingen zijn niet bindend en beletten CAMERA REVIVAL niet een bestelling te annuleren.

Indien de Klant specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld: maten, kleuren, beschikbaarheid, levertijd of leveringswijze, … verzoeken wij de Klant vooraf contact met ons op te nemen.

Alle aanbiedingen vermeld op de website zijn geldig zolang de voorraad strekt en kunnen te allen tijde door CAMERA REVIVAL worden aangepast of ingetrokken. CAMERA REVIVAL kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet beschikbaar zijn van een product. In geval van onbeschikbaarheid van een product zal CAMERA REVIVAL de Klant zo spoedig mogelijk per e-mail informeren. Deze zal de keuze hebben tussen wachten (in geval van tijdelijke onbeschikbaarheid) of de bestelling kosteloos annuleren.

Online aankopen

De koper, die een product of dienst wil kopen, moet verplicht:

  • ouder zijn dan 18 jaar;
  • Het registratieformulier invullen;
  • De te bestellen producten selecteren;
  • De bestelling valideren;
  • Erkennen kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en ze te hebben aanvaard;
  • De betaling uitvoeren;
  • Bevestig de bestelling en de betaling.

De verkoop wordt als voltooid beschouwd wanneer de verkoper de bestelling bevestigt en de betaling is ontvangen.

Er worden geen goederen verzonden zonder dat deze stappen zijn voltooid.

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betalingsmethoden:

   • via PayPal
   • door overschrijving op rekeningnummer BE36 7351 2068 7081 (KREDBEBB) KBC BANK

CAMERA REVIVAL is gerechtigd elke bestelling (schriftelijk) te weigeren wegens een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot de bestelling of enige andere bestelling of overeenkomst waarbij de Klant betrokken is.

Levering en uitvoering van de overeenkomst

Artikelen die via deze webwinkel worden besteld, worden in de meeste landen geleverd, tenzij anders vermeld.

De levering geschiedt door verschillende expediteurs, afhankelijk van de goederen die moeten worden geleverd en het land waar de goederen moeten worden geleverd.

Tenzij anders overeengekomen, worden de goederen binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling in de woonplaats van de Klant geleverd.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming in de levering dient door de Klant onmiddellijk aan CAMERA REVIVAL te worden gemeld, alsmede aan de verzender bij inontvangstneming van de goederen.

De Klant draagt het risico van verlies of beschadiging (of een door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is) zodra hij de goederen fysiek heeft verworven. Het risico gaat echter reeds over op de Klant bij aflevering aan de vervoerder, indien de vervoerder door de Klant is belast met het vervoer van de goederen en deze keuze niet door CAMERA REVIVAL is geboden. Goederen worden nooit onverzekerd of zonder traceerinformatie verzonden, zelfs indien de Klant daarom verzoekt.

Zodra de goederen zijn verzonden, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele vertragingen veroorzaakt door de verzender. Goederen worden altijd verzonden met ontvangstbevestiging.

Reparaties

Alle door CAMERA REVIVAL opgegeven data voor de voltooiing van de reparaties zijn schattingen en moeten als zodanig worden geïnterpreteerd. CAMERA REVIVAL is niet aansprakelijk voor enig verlies/compensatie als gevolg van het niet halen van deze data. Niet-naleving van deze termijnen geeft de Klant niet het recht de bestelling te annuleren.

CAMERA REVIVAL is verantwoordelijk voor de goederen van de Klant totdat de Goederen zijn teruggeleverd aan de Klant. Alle goederen zijn verzekerd tegen de tweedehandswaarde van de goederen.

CAMERA REVIVAL is niet verantwoordelijk voor accessoires die door de Klant bij de Goederen worden achtergelaten.

Indien de Klant niet betaalt voor de reparatie nadat een periode van 1 maand is verstreken vanaf het moment dat hij op de hoogte is gesteld van de reparatiekosten, behoudt CAMERA REVIVAL zich het recht voor de gerepareerde goederen te verkopen om de kosten van deze reparaties en eventuele extra schade als gevolg van deze vertraging te verhalen. Alle openstaande bonnen/facturen zijn betaalbaar binnen 7 dagen Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de bon/factuur op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling het factuurbedrag verhoogd met 10 % intrest per jaar en een schadebeding van 10% met een minimum van 40 euro. Alle andere openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar.

Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven het exclusieve eigendom van CAMERA REVIVAL totdat volledige betaling door de Klant heeft plaatsgevonden.

Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel zijn alleen van toepassing op klanten die in hun hoedanigheid van consument online artikelen kopen bij CAMERA REVIVAL.

Als het herroepingsrecht van toepassing is:

De Klant heeft het recht de overeenkomst te herroepen binnen een termijn van 14 kalenderdagen na ontvangst van de goederen.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant CAMERA REVIVAL door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk per post of e-mail) in kennis stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.

Om de herroepingstermijn in acht te nemen, moet de Klant zijn mededeling betreffende de uitoefening van zijn herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld terugzenden of overhandigen aan CAMERA REVIVAL, uiterlijk 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen heeft meegedeeld aan CAMERA REVIVAL, Nieuwstraat 31, 3511 Kuringen, België.

De directe kosten voor het terugzenden van de goederen zijn voor rekening van de Klant.

Indien de geretourneerde goederen op enigerlei wijze in waarde zijn verminderd, behoudt CAMERA REVIVAL zich het recht voor de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Alleen goederen die in de originele verpakking zitten, samen met alle accessoires, handleidingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden geretourneerd.

CAMERA REVIVAL geeft geen gedeeltelijke terugbetalingen.

CAMERA REVIVAL vergoedt de Klant met dezelfde betaalmethode als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anders is overeengekomen; in ieder geval worden aan de Klant geen kosten in rekening gebracht voor deze terugbetaling.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

   • dienstverleningsovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst [indien de uitvoering is begonnen met de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de klant en op voorwaarde dat de klant heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de overeenkomst volledig is uitgevoerd];
   • de levering van goederen die volgens de specificaties van de klant zijn vervaardigd;
   • de levering van goederen die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
   • overeenkomsten waarbij de Klant CAMERA REVIVAL uitdrukkelijk heeft verzocht bij hem langs te komen om dringende reparaties of onderhoud uit te voeren;
   • verkoopartikelen of artikelen die als onderdelen of reparaties worden verkocht.

Garantie

Volgens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consument bij de verkoop van consumptiegoederen heeft de consument bepaalde wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van aankoop door de Klant.

Om zich op de garantie te beroepen, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden de originele verpakking van de goederen te bewaren.

In elk geval moet elk gebrek door de Klant onmiddellijk na de ontdekking ervan worden gemeld. Doet u dit niet, dan verliest u elk recht op reparatie of vervanging. Indien de Klant de goederen blijft gebruiken nadat het gebrek is vastgesteld, leidt dit tot het verlies van de garantie.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie geldt nooit voor gebreken die het gevolg zijn van ongelukken, verwaarlozing, valschade, waterschade of enige andere milieuschade, gebruik van goederen anders dan waarvoor zij zijn ontworpen, niet-naleving van de instructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan de goederen, misbruik, slecht onderhoud, of enig ander abnormaal of onjuist gebruik. Dit omvat ook het gebruik van goederen in barre omstandigheden. Reparaties of wijzigingen aan de goederen door anderen dan CAMERA REVIVAL leiden tot een onmiddellijke beëindiging van de garantie.

Alle op deze website verkochte goederen zijn voorzien van 12 maanden garantie. Gebreken die zich manifesteren na een periode van 6 maanden na de datum van aankoop, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, tenzij het tegendeel door de Klant wordt bewezen.

De garantie is niet overdraagbaar.

Aansprakelijkheid

CAMERA REVIVAL kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen, storingen, weglatingen of vertragingen die resulteren in zaken zoals (maar niet beperkt tot) verlies van verkoop, zaken, winst, reputatie, bedrijfsonderbreking of andere verliezen.

CAMERA REVIVAL is ontheven van elke aansprakelijkheid voor het niet nakomen van enige verplichting die hem door deze overeenkomst wordt opgelegd voor de duur en de omvang van een dergelijke tekortkoming, indien deze tekortkoming wordt veroorzaakt door gebeurtenissen die aan zijn redelijke controle ontsnappen, met inbegrip van maar niet beperkt tot natuurrampen, rebellie, terrorisme, oorlog en militaire operaties, handelingen of verzuim van de overheid, staking en uitsluiting, brand- en waterschade, epidemieën en pandemieën.

Schending van de geldigheid

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt geacht, heeft dit geen enkele invloed op de geldigheid, wettigheid en toepasselijkheid van de overige bepalingen.

Indien CAMERA REVIVAL op enig moment nalaat een van de in deze Voorwaarden uiteengezette rechten af te dwingen, of enig recht hiervan uit te oefenen, zal dit nooit worden beschouwd als een verklaring van afstand van een dergelijke bepaling en zal dit nooit de geldigheid van deze rechten tenietdoen.

Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden

CAMERA REVIVAL behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Door de website te bezoeken gaat de Klant akkoord met deze gewijzigde Voorwaarden.

Bewijsmateriaal

De Klant aanvaardt dat elektronische communicatie en back-ups als bewijs kunnen dienen.

Toepasselijk recht – Bevoegde rechter

Het Belgische recht is van toepassing op deze website. In geval van geschil zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement Hasselt bevoegd.